Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / A savoir / Communiqués / Aktivite Jidisye an soti nan Lendi, 11 Me 2020 (Vèsyon...
15 mai 2020

Aktivite Jidisye an soti nan Lendi, 11 Me 2020 (Vèsyon kreyòl ayisyen)

5 odyans kolejyal dwe fet nan fen mwa Jen 2020

1) Resepsyon piblik la

         Se selman yon sel moun kap ka prezan nan akey la pou yon ti moman.  

         Lè ou rivé, ouap rété tann bo koté ramp lan deyo tribinal la. Lè ouap soti itilize potay prensipal la (otorite tribinal la ap ba ou direksyon ki apwopriye a).

 2) Dewoulman odyans kap vini yo

          Ant 11 Me 2020 ak fen eta dijans sanitè, pral gen 5 odyans kolejyal :

-Jedi 14 Me

-Mekredi 20 Me

-Jedi 4 jen

-Jedi,18 jen

-Jedi, 25 jen

          Konvokasyon pou odyans sa yo koresponn ak pliziè orè. Sé yon fason pou tribinal la pa janm gen plis pase 12 moun nan sal odyans la. Chak pati dwé reprezanté pa yon sel moun (avoka, ajan administratif, pleyan nan absans avoka li oswa l pa reprezante pa yon avoka).

          Yon ajan tribinal la ap resevwa chak moun, ki dwé tann bo ranp là déyo tribunal. Lap distribye ou Hydro-alkol gel é lap mennen ou nan plas ou nan sal odyans la, antre nan sal sa ap fèt pa déyè é soti a pa devan. Chak moun ki ap antre nan tribinal la dwé mete yon mask.

Nenpòt dokiman ki soumèt pandan odyans la pa pledan, yap mete l sou yon tab ki plasé ant piblik la ak grefye a tribinal la, ki ap resevwa pyès la ak gan.

Pou plis detay pratik é si ou bezwen egzanp, ou ka konsilte mesaj ki difizé sou sit entenet tribinal la pou pwochen odyans la ki dwe fet 14 Me( we isit la).

         Odyans ijan yo fet nan menm konfigirasyon (an patikilye, yon maksimom de 12 moun ki nan sal odyans tribinal ak eskot si genyen, jij nan refere ak grefye a pa konté) epi si sa nesese yo ka oganize konvokasyon ak pliziè orè. Sepandan chak demandè ka jwenn èd nan sal odyans lan pa yon avoka ak yon entèprèt.

 3) Tribinal Nasyonal azil (CNDA)

          Pa gen okenn plan pou rekòmanse videyo-odyans nan tribinal la azil nasyonal (CNDA) anvan 27 me, 2020. Règ yo defini pi wo a pral aplike. Sepandan chak demandè ka jwenn èd nan sal odyans lan pa yon avoka ak yon entèprèt.

Traduction réalisée par Marie-Yolaine Metellus, greffière en chef

  • La Lettre de la justice administrative

    Consultez tous les numéros

    lalja